როგორი იქნება ზამთრის პირველი თვე ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

ეს საინტერესოა 1669837920    1400

ასტრო

ვერძი

წლის ბოლო თვეს მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ჩხუბს და საქ­მე­ე­ბის გარ­კვე­ვას. დე­კემ­ბერ­ში ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რა გე­ლო­დე­ბათ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. 20 დე­კემ­ბერს დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბის პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რი თქვენს ნი­შან­ში გად­მო­ვა. შე­გიძ­ლი­ათ გა­ი­ა­როთ ტრე­ნინ­გი, და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა ცნო­ბილ კომ­პა­ნი­ა­ში, უცხო­ეთ­ში. მო­გე­ცე­მათ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბის. თუ გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბა ან გა­სა­უბ­რე­ბა გე­ლო­დე­ბათ, კარ­გად მო­ემ­ზა­დეთ. ენერ­გი­ის პლა­ნე­ტა მარ­სი და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა­ში, მო­გე­მა­ტე­ბათ ოპ­ტი­მიზ­მი და არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა.

კურო

გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი და მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას სა­კუ­თარ თავ­ში უამ­რავ ახალ თვი­სე­ბას, ნიჭს აღ­მო­ა­ჩენთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ოჯახ­ში, ახ­ლობ­ლე­ბის გვერ­დით. მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად მო­აგ­ვა­რეთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, შვი­ლე­ბის აღ­ზრდას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი, ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. ყური და­უგ­დეთ იმ ადა­მი­ა­ნის რჩე­ვას, ვი­საც უყ­ვარ­ხართ და ვი­საც თქვე­ნი კე­თილ­დღე­ო­ბა სურს. ნო­ემ­ბე­რი ის თვეა, როცა გა­ათ­მა­გე­ბუ­ლად უნდა იშ­რო­მოთ. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი და მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი.

ტყუპები

მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. უნდა იბ­რძო­ლოთ გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის და თუ მო­ინ­დო­მებთ, მი­აღ­წევთ კი­დეც. წლის ბო­ლოს კი კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბით სა­კუ­თა­რი თა­ვით, მი­ღე­ბუ­ლი შე­დე­გე­ბით. აქ­ტი­უ­რო­ბის პლა­ნე­ტა მარ­სი შუა იან­ვრამ­დე თქვენს ნი­შა­ნი­შია და ენერ­გი­ის ნაკ­ლე­ბო­ბა არ გე­მუქ­რე­ბათ, მაგ­რამ გაფრ­თხილ­დით, რომ არ გა­და­იწ­ვათ. გაფრ­თხილ­დით სა­ჭეს­თან, არ გირ­ჩევთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. გა­ა­ა­ნა­ლი­ზეთ თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯი, არ გა­რის­კოთ. მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი ავ­ტო­რი­ტე­ტი გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში. კარ­გი წე­ლია ბიზ­ნე­სის და­სა­წყე­ბად, საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ახა­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბის და­სა­ნერ­გა­ვად. სტა­ბი­ლუ­რი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ, ფული არ გაფ­ლან­გოთ. თუ ყო­ველ­დღი­ურ შო­პინგს არ მო­ი­წყობთ და ფუ­ლის შე­ნახ­ვას ის­წავ­ლით, დე­კემ­ბრის ბო­ლოს­თვის საკ­მა­ოდ სო­ლი­დურ თან­ხას და­აგ­რო­ვებთ. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბა დიდი საფრ­თხე­ში რომ არ გა­და­გე­ზარ­დოთ, დრო­უ­ლად ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი.

კირჩხიბი

ერ­თფე­რო­ვა­ნი საქ­მე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის დრო­საც კი გმარ­თებთ დე­ტა­ლებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა. რათა არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი. არ გირ­ჩევთ ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძ­ბა­ვას კო­ლე­გებ­თან. უნდა იზ­რუ­ნოთ ნა­თე­სა­ვებ­ზეც. და­ეხ­მა­როთ მათ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. ეს მხო­ლოდ ხან­დაზ­მუ­ლებს არ ეხე­ბა, ახალ­გაზ­რდებ­საც. გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ, ვი­საც ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­წუ­ხებთ. ჩა­ი­ტა­რეთ სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა, მი­მარ­თეთ მკურ­ნალ ექიმს. და­ი­ცა­ვით ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესი, იკ­ვე­ბეთ სწო­რად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ სა­დღე­სას­წა­უ­ლოდ ზედ­მეტ კი­ლოგ­რა­მებ­საც მო­ი­ცი­ლებთ. დე­კემ­ბე­რი ის თვეა, როცა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის არ მო­გინ­დე­ბათ გუ­ლის გა­დაშ­ლა, სა­კუ­თარ თავ­ზე ლა­პა­რა­კი. მო­გინ­დე­ბათ მე­ტად გან­მარ­ტო­ე­ბა, სა­სი­ა­მოვ­ნო საქ­მე­ე­ბის და­მო­უ­კი­დებ­ლად ან ყვე­ლას­გან მა­ლუ­ლად შეს­რუ­ლე­ბა. არ გირ­ჩევთ ზედ­მეტ აქ­ტი­უ­რო­ბას, სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის აღე­ბას.

ლომი

დე­კემ­ბერ­ში თავს შე­მოქ­მედ ადა­მი­ა­ნად იგ­რძნობთ. მო­გინ­დე­ბათ ხე­ლოვ­ნე­ბასთნ მეტი კონ­ტაქ­ტი, ხატ­ვა, წერა, მუ­სი­კის შექ­მნა. ჩვე­უ­ლებ­რივ ნივ­თებ­საც კი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად შე­ხე­დავთ და აღიქ­ვამთ. თქვე­ნი იდე­ე­ბი­თა და ორი­გი­ნა­ლუ­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბით მოხ­ვდე­ბით კო­ლე­გე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში. გირ­ჩევთ გა­და­დოთ ან სხვებს გა­და­ა­ბა­როთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი და თა­ვად ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში მო­სინ­ჯოთ ძა­ლე­ბი. გახ­შირ­დე­ბა მხი­ა­რულ სა­ღა­მო­ებ­ზე, წვე­უ­ლე­ბებ­ზე დას­წრე­ბის სურ­ვი­ლი; კონ­ცერ­ტებ­სა და სპექ­ტაკ­ლებ­ზე სი­ა­რუ­ლი. რაც კი­დევ უფრო გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ გან­წყო­ბას. მაგ­რამ ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბა, უძი­ლო­ბა და და­უს­რუ­ლე­ბე­ლი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა უარ­ყო­ფი­თად აი­სა­ხოს თქვენს გა­რეგ­ნო­ბა­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. უმ­ჯო­ბე­სია, ცხოვ­რე­ბის ჯან­სა­ღი წესი და ზო­მი­ე­რე­ბა და­იც­ვათ. მო­ი­მა­ტებს ოპ­ტი­მიზ­მი და სა­კუ­თა­რი ნი­ჭის დე­მონ­სტრი­რე­ბის სურ­ვი­ლი. თვის ბო­ლოს გახ­შირ­დე­ბა მე­გობ­რუ­ლი შეკ­რე­ბე­ბი და გირ­ჩევთ, მი­ნი­მუ­მამ­დე შე­ამ­ცი­როთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­კვე­ვა, კა­მა­თი და და­პი­რის­პი­რე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან.

ქალწული

სა­ა­ხალ­წლოდ უამ­რა­ვი საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი. შე­ფერ­ხე­ბის გა­რე­შე რომ იმოქ­მე­დოთ, თვის და­სა­წყი­სი­დან გა­აქ­ტი­ურ­დით. ყო­ვე­ლი დღის­თვის შე­ად­გი­ნეთ გან­რი­გი, მაგ­რამ ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ. მო­გი­წევთ ახ­ლობ­ლებ­ზე ზრუნ­ვა. ბავ­შვებ­სა და მე­უღ­ლეს უყუ­რა­დღე­ბოდ ნუ და­ტო­ვებთ. თქვენ პრაქ­ტი­კუ­ლი ნი­შა­ნი ხართ და სახ­ლის მო­ლა­მა­ზე­ბა­საც პრაქ­ტი­კუ­ლად უნდა მი­უდ­გეთ. გა­ნა­ახ­ლეთ მწყობ­რი­დან გა­მო­სუ­ლი ავე­ჯი და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კა, მაგ­რამ 29 დე­კემ­ბრამ­დე, ამ დღეს თქვე­ნი მფარ­ვე­ლი პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დულ სვლა­ში გა­და­დის და მერე ტექ­ნი­კის ყიდ­ვას არ გირ­ჩევთ. ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის სა­ჩუქ­რებ­საც პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე შე­არ­ჩევთ.

სასწორი

დე­კემ­ბე­რი თქვენ­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის თვეა. ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვა­რე­ბე­ბა. გე­ლო­დე­ბათ და­ფა­სე­ბა, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. მო­გე­ცე­მათ სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ ახ­ლობ­ლე­ბი ძვირ­ფა­სი სა­ჩუქ­რე­ბით გა­ა­ნე­ბივ­როთ; დღე­სას­წა­ულს ამაღ­ლე­ბულ გან­წყო­ბა­ზე შეხ­ვდეთ. და­გეგ­მეთ წვე­უ­ლე­ბე­ბი და მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი. დე­კემ­ბერ­ში მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ნა­თე­სა­ვე­ბის, მე­გობ­რე­ბის და კო­ლე­გე­ბის მი­მართ. თუ ვინ­მეს­თან გა­ბუ­ტუ­ლი იყა­ვით, ახლა უნდა შე­უ­რიგ­დეთ. ურ­თი­ერ­თო­ბა უნდა გა­უმ­ჯო­ბე­სოთ პარტნი­ო­რებ­თა­ნაც. მო­გე­ცე­მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ჩა­ერ­თოთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ში, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი იდე­ე­ბი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ჩა­ე­წე­რე­ბით ახალ სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე.

მორიელი

წლის ბო­ლოს სიჩ­ქა­რეს უნდა მო­უ­მა­ტოთ, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ყვე­ლა ჩა­ნა­ფიქ­რი, და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. ახლა ის დროა, როცა დაღ­ლილ კონ­კუ­რენ­ტებს თქვე­ნი კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბით უნდა აჯო­ბოთ. მო­გე­ცე­მათ წინსვლის, და­წი­ნა­უ­რე­ბის, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ნუ და­ი­ვი­წყებთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს და ნა­თე­სა­ვებს. მათ თქვე­ნი მზრუნ­ვე­ლო­ბა სჭირ­დე­ბათ. აქ­ტი­უ­რი, მოძ­რა­ვი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ. მო­მარ­თუ­ლი ხართ საბ­რძოლ­ვე­ლად. გახ­შირ­დე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცია და ეცა­დეთ, არა­ფე­რი გა­მოგრჩეთ, ჩა­ი­ნიშ­ნეთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლიც კი, რომ დიდ უსი­ა­მოვ­ნე­ბა­ში არ გა­და­გე­ზარ­დოთ. და­ას­რუ­ლეთ ყვე­ლა და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი, მო­ა­წეს­რი­გეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა თქვენ­ზე გა­ნა­წყე­ნე­ბულ ახ­ლობ­ლებ­თან. იყა­ვით ყუ­რა­დღე­ბით მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სად­მი.

მშვილდოსანი

მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, სურ­ვი­ლე­ბის ას­რუ­ლე­ბის თვე და­გიდ­გათ. სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია თვით­რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის. ყვე­ლა ნა­ბი­ჯი გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი და გათ­ვლი­ლი უნდა გქონ­დეთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ აის­რუ­ლოთ სურ­ვი­ლე­ბი, გახ­დეთ მე­ტად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. ეს საქ­მი­ა­ნი სფე­რო­საც ეხე­ბა და პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­საც. მე­ტად უნდა მო­ინ­დო­მოთ და ცოტა უფრო მე­ტად უნდა გა­ი­სარ­ჯოთ, რომ და­ას­რუ­ლოთ და­გეგ­მი­ლი საქ­მე­ე­ბი. და­იმ­სა­ხუ­როთ კო­ლე­გე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს სწრა­ფად მო­აგ­ვა­რებთ. და­ი­სა­ხეთ ამ­ბი­ცი­უ­რი გეგ­მე­ბი, მიზ­ნე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ, თუ მო­ი­სურ­ვებთ.

თხის რქა

თქვე­ნი გა­დაღ­ლი­ლო­ბა და უხა­სი­ა­თო­ბა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვი­საც შე­სამ­ჩნე­ვია. წლის ბო­ლომ­დე არა­ფე­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არ და­გეგ­მოთ. და­ას­რუ­ლეთ უკვე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ჩუქ­რე­ბის შე­ძე­ნას, დღე­სას­წა­უ­ლის მომ­ზა­დე­ბას, ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას და მათ­თვის ოჯა­ხუ­რი შეხ­ვედ­რე­ბის მი­წყო­ბას. გა­და­ხე­დეთ გან­ვლი­ლი 11 თვეს, რას მი­აღ­წი­ეთ, რისი გა­კე­თე­ბა გსურ­დათ?.. თუ და­ფიქ­რდე­ბით, მიხ­ვდე­ბით, რომ კარ­გი შე­დე­გი გაქვთ. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ გან­მარ­ტო­ე­ბით, პა­სი­უ­რად და­ის­ვე­ნეთ. იზ­რუ­ნეთ იმუ­ნი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა­ზე, ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. არ გირ­ჩევთ პრე­ტენ­ზი­უ­ლო­ბას ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ. მო­ე­რი­დეთ მათ­თან უსი­ა­მოვ­ნე­ბას.

მერწყული

დე­კემ­ბრში გა­ნა­ვი­თა­რებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას ახლო მე­გობ­რებ­თან, ასე­ვე გა­აძ­ლი­ე­რებთ კონ­ტაქ­ტებს რო­გორც პი­რად, ასე­ვე საქ­მი­ან სფე­რო­ში. ნე­ბის­მი­ერ კომ­პა­ნი­ა­ში ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში იქ­ნე­ბით, მო­ი­მა­ტებს და­ინ­ტე­რე­სე­ბა თქვე­ნი პერ­სო­ნი­სად­მი. აგ­რეთ­ვე მო­ი­მა­ტებს ოპ­ტი­მიზ­მი და უკე­თე­სი მო­მავ­ლის იმე­დი ჩა­გე­სა­ხე­ბათ. დე­კემ­ბრის ბოლო დე­კა­და­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს ფაქ­ტი, რო­მელ­საც წარ­სულ­ში თავს არი­დებ­დით, არ გინ­დო­დათ მისი აფი­ში­რე­ბა. გირ­ჩევთ, სიმ­შვი­დე და გამ­ძლე­ო­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. მარ­სის გავ­ლე­ნით მო­ი­მა­ტებს აქ­ტი­უ­რო­ბა დ აზარ­ტი. გირ­ჩევთ, მო­ე­რი­დოთ სა­რის­კო ქმე­დე­ბებს და აზარ­ტულ თა­მა­შებს. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ შვი­ლებ­თან, და­გეგ­მეთ მათ­თან ერ­თად მოგ­ზა­უ­რო­ბა.

თევზები

ნა­ყო­ფი­ე­რი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე გე­ლო­დე­ბათ. ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ. და­სა­ხულ მიზ­ნებს იო­ლად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ, დრო­უ­ლად და­ას­რუ­ლებთ და­წყე­ბულ პრო­ექ­ტებს. დე­კემ­ბერ­ში ცოტა უნდა გა­რის­კოთ, თუ მო­გე­ბა გსურთ. გა­აქ­ტი­ურ­დით, წარ­მა­ტე­ბა თქვენს მხა­რე­საა. თუ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის მფლო­ბე­ლი ხართ, მი­ი­ღებთ სარ­ფი­ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას, მო­გე­ბას. თუ ოფი­სის თა­ნამ­შრო­მე­ლი ხართ, გე­ლო­დე­ბათ შე­ქე­ბა კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის, და­წი­ნა­უ­რე­ბა. გა­მო­ნა­ხავთ ახალ ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებს, გა­ა­ფორ­მებთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან კონ­ტრაქ­ტებს, რაც გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც გე­ლო­დე­ბათ სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბი, მაგ­რამ კა­რი­ე­რა უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გახ­დე­ბა თქვენ­თვის. დე­კემ­ბე­რი და­გა­მახ­სოვ­რებთ თავს, რო­გორც წლის ერთ-ერთი აქ­ტი­უ­რი თვე. თქვე­ნი მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი გახ­დე­ბა სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბიც. ოჯა­ხის წევ­რებ­თან არ გირ­ჩევთ კონ­ფლიქტს, მათ­თვის შე­ნიშ­ვნე­ბის მი­ცე­მას და რჩე­ვე­ბის - როცა არ გე­კი­თხე­ბი­ან.

მასალის გამოყენების პირობები
სხვა სიახლეები
ელექტროენერგია
ქუჩები, სადაც 31 იანვარს ელექტროენერგია გაითიშება

გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარების გამო 31 იანვარს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება. საბურთალოს რაიონი გადაუდებელი სამუშაოების გამო 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე შეზღუდვა შეეხება: ვაჟა-ფშაველას გამ...

საზოგადოება 1675099680

შალვა ნათელაშვილი
„ტუფლები გვიჭერს“ - რა ვიდეოს აქვეყნებს შალვა ნათელაშვილი „ტიკ ტოკზე“

„ლეიბორისტული პარტიის“ ლიდერი, შალვა ნათელაშვილი ტიკტოკზე გამოჩნდა. „არ გეგონათ ხომ, ტიკტოკზეც რომ მნახავდით. გამოიწერეთ ჩემი არხი - წინ საინტერესო ამბები და ვიდეოები გელოდებათ,“ - ასე  მიმართა პოლიტი...

სოცმედია 1675094860

პაკისტანი
დაღუპულია 34 ადამიანი - აფეთქება მეჩეთში

პაკისტანის ქალაქ პეშავარში მეჩეთზე თავდასხმა მოხდა, რის შედეგადაც სულ მცირე 34 ადამიანი დაიღუპა, 125 კი დაშავდა. თავდასხმა მეჩეთზე იმ დროს მოხდა, როდესაც ის მომლოცველებით იყო სავსე. აფეთქების შედეგად...

მსოფლიო 1675091969

ნაყოფია
კობა ნაყოფიამ ენმ-ს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის პოსტი და პოლიტსაბჭოც დატოვა

"ვტოვებ ერთიანი "ნაციონალური მოძრაობის" პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის პოსტს, ისევე როგორც ვტოვებ პოლიტსაბჭოს თვითონ", - ამბობს "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი კობა ნაყოფია "მთავარი არხის" ეთერში, გადაცემაში...

პოლიტიკა 1675091339

სექსი
წყვილს 1000 დოლარს ჩუქნიან, თუ...

ავეჯის მაღაზია წყვილებს საწოლების გამძლეობის შესამოწმებლად 1000$ დოლარს სთავაზობს. ინფორმაციას ამის შესახებ უცხოური მედია ავრცელებს.   გამოცემის ცნობით, წყვილებს საწოლის გამძლეობის გამოცდა და საკუთარი...

ეს საინტერესოა 1675090556

ხოფერია
„არაკაცია“ - ხათუნა ხოფერია ენმ-ს ახალ თავმჯდომარეზე

ყოფილი დეპუტატი, ხათუნა ხოფერია:   “ნაციონალებს ახალი თავმჯდომარე ყავთ! “ კაცი”, რომელმაც საკუთარი გოიმობის, უტვინობის, მდაბიობის გადასაფარად, დედასა და ძმაზე გადაიტანა აქცენტები.“ კაცს” უთხრეს, რომ ა...

სოცმედია 1675089931