თებერვლის თვის ასტროლოგიური პროგნოზი

ეს საინტერესოა 1674847080    5815

ასტრო

ვერძი

თე­ბერ­ვალ­ში გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა სხვა­დას­ხვა სო­ცი­ა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას­თან, ჯგუ­ფებ­თან, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან. გა­იზ­რდე­ბა მე­გობ­რე­ბის როლი ცხოვ­რე­ბა­ში. ერთი მხრივ, გინ­დათ იყო ადა­მი­ან­თა სხვა­დას­ხვა ჯგუფ­ში, მე­ო­რე მხრივ კი არ მო­ით­მენთ შე­ზღუდ­ვებს და არ მო­გინ­დე­ბათ მი­ღე­ბულ წე­სებს და­ექ­ვემ­დე­ბა­როთ. ახლა თქვენ უნდა იყოთ ძა­ლი­ან ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი, რო­გორც სხვე­ბის, ასე­ვე სა­კუ­თარ ქმე­დე­ბებ­ზე, რად­გან შე­საძ­ლე­ბე­ლია და­ნა­კარ­გე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით ფუ­ლა­დი. ახლა კარ­გი პე­რი­ო­დია სხვა­დას­ხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბის­თვის, მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბის­თვის. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან, მე­გობ­რებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან. თე­ბერ­ვლის მე­ო­რე დე­კა­და­ში აქ­ტი­ვო­ბა შემ­ცირ­დე­ბა, კო­მუ­ნი­კა­ცია კი უკვე ტვირ­თად იქ­ცე­ვა. ნე­ბის­მი­ე­რი აქ­ტი­ვო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია შე­ფერ­ხე­ბე­ბი და დაბ­რკო­ლე­ბე­ბი. ახლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია დარ­ჩეთ სა­ი­მე­დო და ერ­თგუ­ლი ადა­მი­ა­ნი იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის, ვინც თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მე­სა­მე დე­კა­და­ში კი­დევ უფრო დიდ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას იგ­რძნობთ ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა და მოვ­ლე­ნე­ბის მი­მართ. ნუ იწუ­წუ­ნებთ ბედ­ზე, ყვე­ლა­ფე­რი მალე გა­მოს­წორ­დე­ბა.

კურო

თე­ბერ­ვა­ლი კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბით იქ­ნე­ბა აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი. თუ არ მუ­შა­ობთ, მა­შინ ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ქმრის ან ცო­ლის კა­რი­ე­რა, რის­თვი­საც ბედ­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბით. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს ოჯახ­ში ან ნა­თე­სა­ვე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში. პირ­ვე­ლი­ვე დე­კა­დი­დან აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი იქ­ნე­ბით. შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ სხვა­დას­ხვა გეგ­მე­ბის მხარ­და­ჭე­რა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­გან. არ გირ­ჩევთ და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას, უფ­როს­თან კა­მათს. მე­ო­რე დე­კა­და­ში სამ­სა­ხურ­ში ზო­გი­ერ­თმა შე­ზღუდ­ვამ შე­იძ­ლე­ბა ხელი შე­უ­შა­ლოს თქვენს გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და მოქ­მე­დე­ბას. შე­იძ­ლე­ბა ხან­დაზ­მულ ნა­თე­სავ­ზე მო­გი­წი­ოთ ზრუნ­ვამ. მე­სა­მე დე­კა­და­ში მე­გობ­რებ­თან გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მაგ­რამ ეს ურ­თი­ერთქმე­დე­ბა იქ­ნე­ბა საქ­მი­ა­ნი, პრაქ­ტი­კუ­ლი, მომ­გე­ბი­ა­ნი ორი­ვე მხა­რის­თვის. ია­რეთ სხვა­დას­ხვა გა­მო­ფე­ნა­ზე, კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე.

ტყუპები

თე­ბერ­ვა­ლი ხელ­საყ­რე­ლია კონ­ტაქ­ტე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბის­თვის, სწავ­ლის­თვის, მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის, სა­მარ­თლებ­რი­ვი სა­კი­თხე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად. მო­გინ­დე­ბათ იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან და­მე­გობ­რე­ბა, რომ­ლე­ბიც უფრო მა­ღა­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სის არი­ან. მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა სა­სარ­გებ­ლო გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნოს თქვენს კა­რი­ე­რა­ზე ან პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ზე. მაგ­რამ უფრთხილ­დით ჭო­რებს და ინ­ტრი­გებს თქვენს ზურგს უკან. ამას­თან, კარ­გი პე­რი­ო­დია ახა­ლი პრო­ექ­ტის და­სა­წყე­ბად, სა­კუ­თარ ცხოვ­რე­ბა­ში რა­ღა­ცის შე­საც­ვლე­ლად, რო­გორც გა­რეგ­ნუ­ლად, ისე ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. წა­დით სხვა ქვე­ყა­ნა­ში სამ­ყა­როს შე­სას­წავ­ლად. და­გეგ­მი­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი სა­უ­კე­თე­სოდ გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა თვის და­სა­წყის­ში. ახლა უფრო სე­რი­ო­ზუ­ლი, უფრო პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი გახ­დე­ბით. თქვე­ნი ქმე­დე­ბე­ბი გავ­ლე­ნას ახ­დენს არა მხო­ლოდ თქვენ­ზე, არა­მედ იმ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, ვის­თა­ნაც ურ­თი­ერ­თობთ. თე­ბერ­ვლის მე­სა­მე დე­კა­და­ში უფრო მე­ტად იქ­ნე­ბით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რა­სა და სა­მუ­შა­ო­ზე.

კირჩხიბი

ტრანსფორ­მა­ცი­ი­სა და ცვლი­ლე­ბე­ბის თვე გე­ლო­დე­ბათ. ხელ­საყ­რე­ლია დროა სუ­ლი­ე­რი პრაქ­ტი­კის, იო­გა­სა და მე­დი­ტა­ცი­ის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა და­გა­ინ­ტე­რე­სოთ ეზო­ტე­რი­კამ, ფსი­ქო­ლო­გი­ამ. და­ი­წყებთ პა­სუ­ხე­ბის ძი­ე­ბას კი­თხვებ­ზე, რომ­ლე­ბიც დიდი ხა­ნია გტან­ჯავთ. პირ­ველ დე­კა­და­ში მე­გობ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. ერთ-ერთ მათ­გან­თან მო­უ­ლოდ­ნე­ლად შე­წყვეტთ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას. თე­ბერ­ვლის მე­ო­რე დე­კა­და­ში შე­საძ­ლოა დეპ­რე­სი­ამ შე­მო­გი­ტი­ოთ. თქვენ მო­გი­წევთ გა­უმკლავ­დეთ სა­კი­თხებს, რომ­ლე­ბიც დიდი ხა­ნია მი­ა­ტო­ვეთ. ან შე­გახ­სე­ნე­ბენ ვა­ლებ­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის წი­ნა­შე. მოთ­მი­ნე­ბა და შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­უმკლავ­დეთ გაზ­რდილ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბებ­სა და გა­მოწ­ვე­ვებს. თვის მე­სა­მე დე­კა­და­ში ვი­ღა­ცას გა­უჩ­ნდე­ბა მოგ­ზა­უ­რო­ბის, ტრე­ნინ­გებ­ზე დას­წე­რე­ბის სურ­ვი­ლი. დროა, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ თქვე­ნი უნა­რე­ბი. თუმ­ცა, იმ­პულ­სუ­რი ქმე­დე­ბე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვეთ. ძა­ლის­ხმე­ვა გმარ­თებთ თქვე­ნი გეგ­მის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად ან უმ­ჯო­ბე­სია, ყვე­ლა­ფე­რი ხელ­საყ­რელ დროს გა­და­დოთ.

ლომი

თე­ბერ­ვალ­ში უფრო მეტ ყუ­რა­დღე­ბას მი­აქ­ცევთ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. პირ­ველ დე­კა­და­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მე­გობ­რებ­თან კონ­ტაქ­ტე­ბი და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სო­ცი­ა­ლურ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში. სამ­სა­ხურ­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, მაგ­რამ ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ მო­გე­წო­ნოთ. გო­ნებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია გამ­ჭრი­ა­ხო­ბის გა­მოვ­ლე­ნა, ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. უმ­ჯო­ბე­სია გუნ­დუ­რად იმუ­შა­ოთ, კო­ლე­გებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა მე­გობ­რუ­ლი იქ­ნე­ბა. მე­სა­მე დე­კა­და­ში მზე იც­ვლის ნი­შანს, თევ­ზებ­ში გა­და­დის და შე­საძ­ლოა და­ინ­ტე­რეს­დეთ ფსი­ქო­ლო­გი­ით, ეზო­ტე­რი­კით. ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გახ­დე­ბა. პარტნი­ორ­თან უფრო უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. შე­საძ­ლოა ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა წარ­მო­იშ­ვას. უფრო ხში­რად მო­ა­წყვეთ რო­მან­ტი­უ­ლი სა­ღა­მო­ე­ბი.

ქალწული

რთუ­ლი, მაგ­რამ სა­ინ­ტე­რე­სო თვე გე­ლო­დე­ბათ. მთა­ვა­რია სი­ტუ­ა­ცი­ის დრა­მა­ტი­ზე­ბა არ მოხ­დეს, არა­ფერ­ზე ინერ­ვი­უ­ლოთ. ბევრ გეგ­მას გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ, უბ­რა­ლოდ იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი. ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას მო­ი­ქე­ცით უფრო დე­ლი­კა­ტუ­რად, იმოქ­მე­დეთ პრე­ტენ­ზი­ე­ბი­სა და წყე­ნის გა­რე­შე. ყო­ველ­დღი­უ­რი საზ­რუ­ნა­ვი და ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი რუ­ტი­ნუ­ლი სა­მუ­შაო, ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვა - თვის მთა­ვა­რი თემა იქ­ნე­ბა. სამ­სა­ხურ­ში ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი თვის და­სა­წყის­ში კარ­გად მი­დის. შე­საძ­ლოა, უფ­როს­თან მიდ­გო­მა გა­მო­ნა­ხოთ, ის და­ა­ფა­სებს თქვენს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზმს და თავ­და­დე­ბას. უმ­ჯო­ბე­სია უარი თქვან სხვა­დას­ხვა გრძელ მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზე, აქ­ტი­ურ ვარ­ჯიშ­ზე. ისი­ნი არ მოგ­ცე­მენ სა­სურ­ველ შე­დეგს. ამ დროს არ ჩა­ერ­თოთ იუ­რი­დი­ულ საქ­მე­ებ­ში. თე­ბერ­ვლის მე­ო­რე დე­კა­და ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე და­გა­ფიქ­რებთ. კარ­გი პე­რი­ო­დია სტო­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი მკურ­ნა­ლო­ბის და­სა­წყე­ბად. თუ გაქვთ სახ­სრე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი, მა­შინ ღირს ექიმ­თან ვი­ზი­ტი. ბევ­რი სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო საზ­რუ­ნა­ვი გექ­ნე­ბათ, მო­გი­წევთ სახ­ლსა და სამ­სა­ხურს შო­რის რბო­ლა. ზო­გი­ერ­თმა მოვ­ლე­ნამ შე­საძ­ლოა გა­ი­ძუ­ლოთ და­მა­ტე­ბი­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბა. თე­ბერ­ვლის მე­სა­მე დე­კა­და­ში უფრო კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი გახ­დე­ბით, გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვის­თა­ნაც სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბი გაქვთ.

სასწორი

თე­ბერ­ვლის პირ­ვე­ლი დე­კა­და შე­სა­ფე­რი­სია მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის, დას­ვე­ნე­ბის­თვის. დიდ დროს და­უთ­მობთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, შვი­ლებს. ზო­გი­ერ­თი გა­ივ­ლით ტრე­ნინგს. მო­ი­მა­ტებს თქვენ­ში ოპ­ტი­მიზ­მი. აქ­ტი­უ­რად და­ი­წყებთ სვლას და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნის­კენ, საქ­მე­ე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თვის, იუ­რი­დი­ულ და სა­გა­მომ­ცემ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მო­მუ­შა­ვე­თათ­ვის. კარ­გი პე­რი­ო­დია სხვა­დას­ხვა მო­ლა­პა­რა­კე­ბის­თვის, სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო გა­მოს­ვლე­ბის­თვის. შე­ი­ტა­ნეთ რა­ი­მე ახა­ლი და კრე­ა­ტი­უ­ლი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, და­გეგ­მოთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა, სა­ი­და­ნაც შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბით დაბ­რუნ­დე­ბით. თე­ბერ­ვლის მე­ო­რე დე­კა­და­ში უფრო თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი გახ­დე­ბით. გაზ­რდილ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას იგ­რძნობთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის, თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­ექ­ტე­ბის მი­მართ. თუ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნას აპი­რებთ, მო­იწ­ვი­ეთ ექ­სპერ­ტი, გა­ერ­კვი­ეთ ყვე­ლა ნი­უ­ან­სში, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში უსი­ა­მოვ­ნო "სი­ურპრი­ზე­ბი" სა­ვა­რა­უ­დოა. მე­სა­მე დე­კა­და­ში მეტი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო და ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მე­ებს, სამ­სა­ხურს. აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­დე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხე­ბიც.

მორიელი

შზო­გი­ერ­თი მოვ­ლე­ნა გა­ი­ძუ­ლებს, მეტი დრო გა­ა­ტა­რო ნა­თე­სა­ვებ­თან, სახ­ლში. ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში ურ­თი­ერ­თო­ბას შე­იძ­ლე­ბა ჩხუ­ბი მოჰ­ყვეს. ეცა­დეთ იყოთ უფრო ტო­ლე­რან­ტუ­ლი და არ ჩა­ერ­თოთ კონ­ფლიქ­ტებ­ში. ზო­გი­ერთ მე­გო­ბარ­თან გა­წყვეტთ კონ­ტაქტს. კარ­გი პე­რი­ო­დია სპორ­ტის ან სხვა ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის და­სა­წყე­ბად. თვის მე­ო­რე დე­კა­და­ში უფრო და უფრო მო­გინ­დე­ბათ დას­ვე­ნე­ბა. სამ­სა­ხურ­ში დამ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ხედ­ვით და­ჯილ­დოვ­დე­ბით. ვი­ღაც მი­ი­ღებს და­წი­ნა­უ­რე­ბას, სხვებს გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბენ, იქ­ნე­ბი­ან მე­სა­მე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც მშვი­დად გა­აგ­რძე­ლე­ბენ სა­მუ­შაო სკამ­ზე მშვი­დად ჯდო­მას, მაგ­რამ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და სა­მუ­შა­ოს მო­ცუ­ლო­ბა გა­იზ­რდე­ბა. მე­სა­მე დე­კა­და­ში იგ­რძნობთ, რომ გსურთ გა­ერ­თოთ, და­ის­ვე­ნოთ, წახ­ვი­დეთ კი­ნო­ში, თე­ატ­რში ან რა­ი­მე სა­ნა­ხა­ობ­რივ ღო­ნის­ძი­ე­ბას და­ეს­წროთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბის­თვის, ჰო­ბის­თვის. შე­საძ­ლე­ბე­ლია საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ უსა­ფუძ­ვლო შფოთ­ვა და წყე­ნა. კომ­პლექ­სე­ბი და ში­შე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­გულ­და­გუ­ლოდ და­უ­მა­ლეთ სა­კუ­თარ თავ­სა და სხვებს, თე­ბერ­ვალ­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­მომ­ჟავ­ნდეს. მო­შურ­ნე­ებ­მა თქვენს ზურგს უკან შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტრი­გე­ბი გა­ა­ბან. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა და აგ­რე­სია შენ­თვის ძვირ­ფა­სი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. მი­ზე­ზი ის არის, რომ თქვენ მას აღარ ენ­დო­ბით. ერთი სი­ტყვით, ზამ­თრის ბო­ლოს თავს ემო­ცი­უ­რად დაღ­ლი­ლად იგ­რძნობთ. მო­ე­რი­დეთ ექ­სტრე­მა­ლუ­რი სპორ­ტის­გან თა­ვის არი­დე­ბა, რათა არ და­შავ­დეთ.

მშვილდოსანი

მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, სურ­ვი­ლე­ბის ას­რუ­ლე­ბის თვე და­გიდ­გათ. სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია თვით­რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის. ყვე­ლა ნა­ბი­ჯი გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი და გათ­ვლი­ლი უნდა გქონ­დეთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ აის­რუ­ლოთ სურ­ვი­ლე­ბი, გახ­დეთ მე­ტად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. ეს საქ­მი­ა­ნი სფე­რო­საც ეხე­ბა და პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­საც. მე­ტად უნდა მო­ინ­დო­მოთ და ცოტა უფრო მე­ტად უნდა გა­ი­სარ­ჯოთ, რომ და­ას­რუ­ლოთ და­გეგ­მი­ლი საქ­მე­ე­ბი. და­იმ­სა­ხუ­როთ კო­ლე­გე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს სწრა­ფად მო­აგ­ვა­რებთ. და­ი­სა­ხეთ ამ­ბი­ცი­უ­რი გეგ­მე­ბი, მიზ­ნე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ, თუ მო­ი­სურ­ვებთ.

თხის რქა

თე­ბერ­ვალ­ში მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი რე­სურ­სე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა და გაზ­რდა იქ­ნე­ბა თქვე­ნი მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნა. თვის და­სა­წყის­ში ბევ­რი შრო­მა მო­გი­წევთ. კო­ლე­გე­ბი და მე­ნე­ჯმენ­ტი იგ­რძნო­ბენ თქვენს საქ­მი­ან ალ­ღოს, სა­ი­მე­დო­ო­ბას. კარ­გი დროა სხვა­დას­ხვა გა­რი­გე­ბე­ბი­სა და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის­თვის, ასე­ვე ვარ­ჯი­შის და­სა­წყე­ბად, ჰო­ბის­თვის. გან­სა­კუთ­რე­ბით ის, რისი მო­ნე­ტი­ზა­ცი­აც შე­საძ­ლე­ბე­ლია. ქო­ნე­ბის გა­და­სარ­ჩე­ნად შე­იძ­ლე­ბა რა­ღა­ცის გა­წირ­ვაც კი მო­გი­წი­ოთ. მაგ­რამ მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა გექ­ნე­ბათ. ალ­ბათ, იმი­ტომ, რომ თქვენს მხრებ­ზე და­ე­ცე­მა ოჯა­ხის რჩე­ნის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. თვის ბო­ლოს მო­გინ­დე­ბათ მეტი კო­მუ­ნი­კა­ცია არა მხო­ლოდ სა­მუ­შაო სა­კი­თხებ­ზე, არა­მედ უბ­რა­ლოდ გა­სამ­ხნე­ვებ­ლად. მე­გობ­რებ­თან, და-ძმებ­თან შეხ­ვედ­რა თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გახ­დე­ბა.

მერწყული

თე­ბერ­ვალ­ში ძა­ლი­სა და ენერ­გი­ის წარ­მო­უდ­გე­ნელ ზრდას იგ­რძნობთ. მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ის არის, რომ თქვენ მშვე­ნი­ე­რი გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. თქვენ ვერც ერთი ყინ­ვა და ვერც ცუდი ამინ­დი ვერ გაგ­ტე­ხავთ. სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან მშვი­დად არ წავა. ამი­ტომ იყა­ვით მომთმე­ნი და გამ­ძლე უსი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნე­ბის მი­მართ. უარი თქვით რისკსა და აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე, შე­იძ­ლე­ბა ხა­ფან­გში აღ­მოჩ­ნდეთ. ამ თვე­ში მო­გინ­დე­ბათ რო­გორ­მე გა­მო­ი­ჩი­ნოთ თავი, გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეთ გარ­შე­მო მყოფ­თა შო­რის თქვე­ნი გა­რეგ­ნო­ბით, უნა­რე­ბი­თა და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით. თვის პირ­ველ დე­კა­და­ში ოჯახ­ში ან ნა­თე­სა­ვებ­თან მო­უ­ლოდ­ნელ­მა მოვ­ლე­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­დაკ­ვე­თოს თქვე­ნი გეგ­მე­ბი. ბავ­შვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა კარ­გად გან­ვი­თარ­დე­ბა, თუ მათ მეტ ყუ­რა­დღე­ბას მი­აქ­ცევთ. შე­საძ­ლოა, ვინ­მეს და­გე­წყოთ რო­მა­ნი ან პარტნი­ორ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა უფრო რო­მან­ტი­უ­ლი გახ­დეს. მე­ო­რე დე­კა­და ხელ­საყ­რე­ლია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი და პი­რა­დი პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად. შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტად დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა აი­ღეთ, მაგ­რამ სა­ბო­ლო­ოდ მიხ­ვდე­ბით, რომ ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს სა­სი­კე­თოდ იყო. და ყვე­ლა თქვე­ნი ძა­ლის­ხმე­ვა ანა­ზღა­ურ­დე­ბა. მე­სა­მე დე­კა­და­ში მო­გინ­დე­ბათ მეტი ლა­მა­ზი ნივ­თის შე­ძე­ნა. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სა­ყიდ­ლებ­ზე წას­ვლის სურ­ვი­ლი.

თევზები

პირ­ველ დე­კა­და­ში ოჯა­ხის, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნის მხარ­და­ჭე­რას იგ­რძნობთ. მო­ემ­ზა­დეთ იმის­თვის, რომ კო­მუ­ნი­კა­ცია ყვე­ლას­თან კარ­გი არ იქ­ნე­ბა. ხან­და­ხან თა­ნა­მო­სა­უბ­რის ნათ­ქვა­მით შოკ­შიც კი დარ­ჩე­ბით. ეცა­დეთ თავი და­ა­ნე­ბოთ აურ­ზა­ურს, ნუ და­ი­წყებთ ახალ საქ­მეს. უფრო მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ მარ­ტო ყოფ­ნა. კარ­გი დროა ეზო­თე­რუ­ლი პრაქ­ტი­კის­თვის, ფსი­ქო­ლოგ­თან, ას­ტრო­ლოგ­თან ვი­ზი­ტის­თვის; იო­გი­სა და მე­დი­ტა­ცი­ის­თვის. მე­სა­მე დე­კა­და­ში მზე თქვენ ნი­შან­ში გად­მო­ვა და მოგ­ცემთ ენერ­გი­უ­ლო­ბას და ცვლი­ლე­ბე­ბის სურ­ვილს. კარ­გია სახ­ლის, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბი­სა და ოჯა­ხუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ფლიქ­ტი არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, თუ ზედ­მე­ტად ამ­ბი­ცი­უ­რად ან აგ­რე­სი­უ­ლად იქ­ცე­ვით. არ არის სა­უ­კე­თე­სო დრო მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის. რად­გან გზა­ზე შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს სხვა­დას­ხვა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ნე­გა­ტი­უ­რი ინ­ცი­დენ­ტე­ბი.

მასალის გამოყენების პირობები
სხვა სიახლეები
დეკანოზი ილია ჭიღლაძე
„კვარას გულშემატკივრებს სულ ფეხებზე ჰკიდიათ ეს ფაქტი“ - დეკანოზი ილია ჭიღლაძე ფეხბურთელის პატრიარქთან შეხვედრაზე

დეკანოზი ილია ჭიღლაძე ხვიჩა კვარაცხელიას პატრიარქთან შეხვედრას ეხმიანება და სოცქსელში წერს: „ხვიჩა კვარაცხელიას საპატრიარქოში მიპატიჟების მთელი არსი ამ ფოტოშია: ვერ ძღება დიდებით ილია მეორე და საჭირო...

სოცმედია 1679581956

იოსელიანი
„ციხის საავადმყოფოში დაბრუნება შეიძლება საშიში იყოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის“ - ლევან იოსელიანი მიხეილ სააკაშვილზე

სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ციხეში დაბრუნება მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობისთვის საფრთხისშემცველია. იოსელიანი ვივა მედის განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც კლინიკა პენიტ...

პოლიტიკა 1679581449

ფინეთის პრეზიდენტი
ფინეთის პრეზიდენტმა ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებასთან  დაკავშირებულ კანონს  ხელი მოაწერა

ფინეთის პრეზიდენტმა, საული ნიინისტომ  ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებასთან  დაკავშირებულ კანონს  ხელი მოაწერა. ნატო-ში გაწევრიანებაზე ფინეთის განაცხადის რატიფიცირება ალიანსის წევრი 30 -დან 28 ქვეყანამ უკვე...

მსოფლიო 1679580199

ხუხაშვილი
„მტერს ენას უჩლიქავ... უკიდურესი სიმხდალის და უღირსობის გამოვლინება“ - გია ხუხაშვილი „ოცნებას“

პოლიტოლოგი, გია ხუხაშვილი: “უკიდურესი სიმხდალის და უღირსობის გამოვლინება:მეგობარს “ებლატავები” იმ გათვლით, რომ შეეცოდები და ხელს არ შემოგიბრუნებს და მტერს ენას უჩლიქავ იმიტომ, რომ ხელის შემობრუნების გ...

სოცმედია 1679577645

მარცხის ისტორიები
  საქართველოს ბანკთან პარტნიორობით და სტარტაპ ბიუროს ორგანიზებით „მარცხის ისტორიების“  მორიგი ღონისძიება გაიმართა

საქართველოს ბანკი სტარტაპების მიმართულებით პროექტების მხარდაჭერას აქტიურად განაგრძობს. ბანკთან პარტნიორობით და სტარტაპ ბიუროს ორგანიზებით „მარცხის ისტორიების“ მორიგი ღონისძიება, კავკასიის უნივერსიტეტშ...

ბიზნესი & ეკონომიკა 1679576414

კირბი
„იდიოტია“ - კირბი რუს პილოტზე, რომელმაც შავი ზღვის თავზე ამერიკული დრონი ჩამოაგდო

თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა, ჯონ კირბიმ რუსეთის მიერ, იმ მფრინავების დაჯილდოებაზე ისაუბრა, რომლებმაც შავი ზღვის თავზე, ამერიკული დრონი ჩამოაგდეს. "საუკეთესო შემთხვევაში, უბ...

რუსეთ-უკრაინის ომი 1679576083